Monday, March 14, 2011

ಆಶರ್ಿವಾದ ಬೇಕಾ ಕೂಡಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೌಲಾ ಹೌಲಾ....
ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳಿ ದೆವ್ವ ಇರಬೇಕು
Fuel by Father-in-law i think
ಆಯ್ಯೋ.... ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು
Shakespeare ಸತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೇ ಗೋತಾಯ್ತಾ??
ದೇವರೇ ಗತಿ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡಿ

No comments:

Post a Comment